Witaj! Zaloguj się, a jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zarejestruj się.
Szukaj
Twój koszyk jest pusty  |  Zaloguj się  |  Pomoc
Zaczytani.pl -> Regulamin zakupów w serwisie Zaczytani.pl

Regulamin zakupów w serwisie Zaczytani.pl

Księgarnia internetowa o nazwie ZACZYTANI.PL – KSIĘGARNIA WYDAWNICTWA NOVAE RES, działająca pod adresem http://zaczytani.pl (zwana dalej Księgarnią), prowadzona jest przez Grupa Zaczytani sp. z o.o. (dawniej: Zaczytani spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.), NIP 5862199611, REGON 220466857, z siedzibą w Gdyni przy ul. Świetojańskiej 9/4, (kod pocztowy 81-368) (zwana dalej Właścicielem Księgarni).

Księgarnia została powołana dla celów promocji i dystrybucji publikacji wydawnictwa Novae Res. Dystrybuowane publikacje mogą mieć formę e-książki, książki w wersji audio (audiobook) bądź książki drukowanej.

Pod pojęciem e-książka należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci elektronicznego pliku, która obok tekstu może zawierać grafikę, elementy multimedialne czy hiperłącza, a odczytywana być może przez przygotowane do tego celu aplikacje komputerowe bądź specjalne urządzenia zwane czytnikami.

Pod pojęciem audiobooka należy rozumieć plik elektroniczny z nagraniem głosu lektora, czytającego tekst. Audiobooki mogą być odsłuchiwane w wielu popularnych komputerowych odtwarzaczach dźwięku (np. darmowym WinAmpie).

Każda osoba może swobodnie przeglądać zasoby Księgarni, jednakże w momencie dokonania jakichkolwiek czynności w Księgarni, przykładowo takich jak złożenie zamówienia czy dokonanie procesu rejestracji, osoba taka automatycznie staje się Użytkownikiem Księgarni, oświadczając jednocześnie, że zapoznała się z Regulaminem Księgarni oraz że w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Do prawidłowego funkcjonowania Księgarni wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW, które obsługuje technologię plików 'cookies', w innym przypadku strona Księgarni może działać niepoprawnie, za co Właściciel Księgarni nie bierze odpowiedzialności. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych komputerów osób odwiedzających Księgarnię plików z informacjami, służącymi do personalizacji usług Biblioteki dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu na stronie Księgarni. Ustawienia przeglądarek internetowych mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o próbach ich każdorazowego przesłania do urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies użytownik może zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.KORZYSTANIE Z SERWISU

1) Zasady składania i realizacji zamówień

Użytkownicy za pośrednictwem Księgarni mogą zamawiać oferowane w nim produkty. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Księgarni zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

Aby zamówić wybrany produkt należy złożyć zamówienie, poprzez wybór odpowiednich opcji znajdujących się na stronie Księgarni przy każdym z produktów oraz dalsze postępowanie zgodnie z instrukcjami prezentowanymi zamawiającym na każdym etapie procesu składania zamówienia.

Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych na stronie Księgarni oraz wykonywanie innych czynności, każdorazowo dokładnie opisanych na stronie Księgarni lub w korespondencji.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Właściciela Księgarni od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Właściciel Księgarni poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika. Właściciel Księgarni dokona zwrotu wpłaconych środków w przypadku dokonania przez Użytkownika uprzedniej płatności za takie zamówienie. Na ostateczny koszt produktu mogą się składać obok produktu właściwego tzw. koszty dodatkowe np. opłata kurierska za dostarczenie produktu pod wskazany przez użytkownika adres. O wszelkich ewentualnych kosztach dodatkowych Użytkownik znajdzie informację w opisie produktu bądź w trakcie składania zamówienia.

Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu (e-książki, audiobooka) jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera bądź innego urządzenia (np. telefon, smartfon, palmtop, PDA, Czytnik e-booków) przy pomocy którego następować będzie pobieranie. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźną prośbę Użytkownika, istnieje możliwość przesłania produktu inną niż podstawowa drogą (po wcześniejszym uzgodnieniu zasad takiej przesyłki między Użytkownikiem a Właścicielem Księgarni).

Podstawowy sposób dostawy produktu polega na udostępnieniu (przy użyciu poczty elektronicznej bądź w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu w Księgarni) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł pobrać zakupiony w Księgarni produkt. Każde hiperłącze wykorzystać można jedynie raz, po ściągnięciu produktu do pamięci komputera hiperłącze staje się nieaktywne. W sytuacji nieudanego pobierania pliku hiperłącze może być reaktywowane przez Właściciela Księgarni na uzasadnioną prośbę Użytkownika.

Nabywca produktu nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku z produktem, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Księgarni, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

W przypadku zakupu publikacji w wersji drukowanej, po uiszczeniu opłaty za produkt, dostawa jest realizowana za pośrednictwem kuriera (Poczty Polskiej, UPS, DHL lub innego, w przypadku wystąpienia takiej konieczności). W przypadku części produktów koszt takiej dostawy wliczony jest w ich cenę, o czym informuje stosowna adnotacja, która pojawia się w opisie produktu bądź w trakcie procesu zamawiania produktu („Darmowy transport”).

Nabywca może otrzymać fakturę VAT. W tym celu powinien podać stosowne informacje w specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu w trakcie składania zamówienia.

2) Prawa do zakupionych ebooków

Każdy egzemplarz publikacji elektronicznej (e-książka, audiobook) sprzedawany za pośrednictwem Księgarni oznaczany jest w sposób unikatowy, poprzez umieszczenie w jego pliku w widoczny sposób, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą danej publikacji elektronicznej. W ten sposób publikacja jest personalizowana i Właściciel Księgarni wie, czyją własnością jest dany egzemplarz. Jednocześnie każdy Użytkownik nabywający publikację elektroniczną wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia publikacji elektronicznej tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, służy jedynie identyfikacji nabywcy oraz samej transakcji zakupu.

Nabywca produktu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli (w przypadku e-książek oraz audiobooków) odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku z produktem, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania (np. usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń). W przypadku książki drukowanej nabywca produktu ma prawo do dowolnego odczytu dzieła na własne, niekomercyjne potrzeby. Niedozwolona jest dystrybucja ani publikacji elektronicznych, ani drukowanych, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione w sposób odmienny z Właścicielem Księgarni tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Właściciel Księgarni zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej publikacji elektronicznej na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie kolejnej kopii publikacji elektronicznej w przypadku jej utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Księgarni.

Każdy Użytkownik, który nabędzie produkt, zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby miały możliwość go powielać, dystrybuować bez zgody Właściciela Księgarni albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Właściciel Księgarni może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy publikacji, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza publikacji.

Wszelkie publikacje, dostępne w Księgarni, dostępne odpłatnie lub nieodpłatnie, podlegają ochronie w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).REKLAMACJE I ZWROTY

Użytkownik, który nabył dowolny produkt z oferty Księgarni ma prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny (prawo do odstąpienia od umowy). W przypadku towarów dostarczanych za pomocą kuriera (Poczty Polskiej, DHL, UPS lub innej) Nabywca ponosi koszt odesłania produktu do Właściciela Księgarni.

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Księgarni, uwagi bądź inne kwestie związane z Księgarnią oraz nabytymi towarami mogą być podnoszone lub reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Właścicielowi Księgarni drogą elektroniczną pod adresem elektronicznym: reklamacje@zaczytani.pl lub pisemnie na adres:

Grupa Zaczytani sp. z o.o. (dawniej: Zaczytani spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.)
ul. Świetojańska 9/4, 81-368 Gdynia Gdynia

Księgarnia jest odpowiedzialna wobec Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu produktu przez Księgarnię

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Właściciela Księgarni w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Właściciel Księgarni zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na stronie Księgarni.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Właściciel Księgarni niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Właściciel Księgarni zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela Księgarni z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił Właścicielowi Księgarni za nabycie danego produktu.

W przypadku zagubienia przesyłki wysłanej za pomocą kuriera, Właściciel Księgarni ma prawo do próby jej zlokalizowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki. Po tym terminie towar będzie wysłany ponownie przesyłką rejestrowaną.

Zwrot publikacji elektronicznych odbywa się poprzez wysłanie przez Nabywcę wiadomości do Właściciela Księgarni z oświadczeniem, że ma zamiar dokonać zwrotu danej publikacji elektronicznej, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Ażeby takie zgłoszenie było skuteczne, konieczne jest wysłanie e-maila z adresu pocztowego, który został podany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia.

W żadnym wypadku (reklamacja, odstąpienie od umowy) Właściciel Księgarni nie odbiera kierowanych do niego przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Wszelkie należne Użytkownikowi zwroty środków pieniężnych przekazywane będą za pośrednictwem przelewów bankowych. W przypadku towarów zakupionych za pomocą środków niepieniężnych (np. bonów) zwrot nie podlega przeliczeniu na środki pieniężne do zwrotu, a jedynie może uczynić bon ponownie gotowym do wykorzystania.DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Zaczytani sp. z o.o. (dawniej: Zaczytani spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.), NIP 5862199611, REGON 220466857, z siedzibą w Gdyni przy ul. Świetojańskiej 9/4, 81-368 Gdynia (zwana dalej Właścicielem Księgarni lub Administratorem). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 660 850 200 lub za pod adresem e-mail: sekretariat@novaeres.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (1) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (2) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (3) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą, (4) obsługi technicznej Pani/Pana konta w serwisie Księgarni Internetowej Zaczytani.pl („Księgarnia”);

W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać następującego kategorie Pani/Pana danych osobowych: (1) imię i nazwisko, (2) adres zamieszkania, (3) inny adres do korespondencji, (4) numer telefonu, oraz (5) adres e-mail.

Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z Księgarni lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Administratora. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez Administratora.Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018 r.